hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP3-2017/038699

VEC: Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o prejednaní správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme prejednanie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 1 ks stromu druhu Javor mliečny/Acer platanoides s obvodom kmeňa 200 cm, rastúceho vo verejnej zeleni na pozemku vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Staré mesto.

Žiadateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice (MŠ Humenská č. 51 v Košiciach).
Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 1 ks stromu druhu Javor mliečny/Acer platanoides s obvodom kmeňa 200 cm, rastúceho na pozemku parc. č. 339/1, kat. úz. Letná, vo vlastníctve mesta Košice.
Dôvodom žiadosti o výrub stromu je skutočnosť, že strom vykazuje známky zlého zdravotného stavu so zahnívajúcou dutinou kmeňa, s pozdĺžnymi a priečnymi trhlinami kmeňa a odlupujúcou sa kôrou a tým zníženou stabilitou, čo predstavuje zvýšené nebezpečenstvo ohrozenia zdravia, alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku.

Žiadosť doručená dňa: 13.09.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.