hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2017/036343

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 6 ks stromov a 7,5 m2 krovitých porastov rastúce v lokalite Moldavská.

Žiadateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice v zastúpení Eurovia SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 6 ks stromov krovitých porastov s plošnou výmerou 7,5 m2 rastúce na pozemkoch parc. č. 1466/13, 1466/3 v kat. úz. Terasa. Dôvodom výrubu je stavba UČS 09 Kruhový objazd Moldavská, SO 09 07-51 Káblovod a chráničková trasa.

Žiadosť doručená dňa: 22.08.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.