hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3/2017-025691

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 104 ks stromov a 2 060 m2 krovitých porastov.

Žiadateľ: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 104 ks stromov a to a krovitých porastov s plošnou výmerou 2060 m2, rastúce na pozemkoch reg. „E“ parc. 10132/501, 10269, 10268, 10267/3, 10267/5 a reg. „C“ parc. 5067/33, 2401/2, 2647/1, 2406/77, 2407/1, 2460, 2408, v kat. úz. Severné mesto a Stredné mesto. Dôvodom výrubu je plánovaná výstavba „Košice – Prioritné protipovodňové opatrenia v SR, Hornád ochrana intravilánu mesta, pravý breh, stavba II – rkm 140,575-142,517 (rkm 34,575-36,517)“.

Žiadosť doručená dňa: 29.05.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.