hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP3-2017/014297

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 5 ks stromov a 980 m2 krovitých porastov rastúce v lokalite Jenisejská a Ladožská ul.

Žiadateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice v zastúpení Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 5 ks stromov a to 1 ks Tilia cordata s obvodom kmeňa 169 cm, 1 ks stromu Pinus Sylvestris s obvodom kmeňa 124 cm, 1 ks stromu druhu Acer pseudoplatanus s obvodom kmeňa 14 cm, 1 ks stromu Acer pseudoplatanus s obvodom kmeňa 115 cm, 1 ks stromu Larix decidua s obvodom kmeňa 33 cm , a krovitých porastov druhu Forsythia x intermedia s plošnou výmerou 5 m2 , Rubus frutucosus a Clematis vitalba s plošnou výmerou 975 m2 rastúce na pozemkoch parc. č. 4421/26, 4420/1 v kat. úz. Jazero a 1945/1 v kat. úz. Krásna. Dôvodom výrubu je nízka vitalita drevín, zníženie ich estetického pôsobenia a plánovaná výstavba cyklistického chodníka „Časť B.2 – Eurovelo 11 - v úseku ústie Myslavského potoka do Hornádu – Sídlisko Nad Jazerom“. Náhradná výsadba je navrhovaná v zmysle PD Sadových úprav pre danú lokalitu.

Žiadosť doručená dňa: 02.03.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.