hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2016/046456

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme prejednanie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o zmenu rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny, ktorým bol udelený súhlas na výrub drevín č. OU-KE-OSZP3-2016/009439 zo dňa 11.03.2016 na pozemku parc. č. 3838/63, 3838/52, 3838/39, 3838/108, 3838/11, 3838/19, 3838/18, 3838/6, kat. úz. Jazero.

Žiadateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice.
Predmet žiadosti: Zmena rozhodnutia č. OU-KE-OSZP3-2016/009439 zo dňa 11.03.2016 vo v bode I podmienky výrubu a v bode II a) náhradná výsadba.
Dôvodom žiadosti o zmenu rozhodnutia je skutočnosť, že nie je možné zrealizovať výrub ako aj náhradnú výsadbu podľa časovo určených podmienok v bode I a II vyššie uvedeného rozhodnutia.

Žiadosť doručená dňa: 14.11.2016
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.