hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2016/041001

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 6 ks stromov a krovitých porastov s celkovou plošnou výmerou 147,5 m2 rastúce v lokalite Gerlachovská 9,11,13.

Žiadateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 2 ks stromu Malus sp. s obvodom kmeňa 108 a 115 cm, 3 ks stromov Salix caprea s obvodom kmeňa 67 cm, 66 a 66 cm, 1 ks stromu druhu Abies alba s obvodom kmeňa 18 cm, listnatých krovín druhu Corylus sp. s plošnou výmerou 59 m2, Syringa vulgaris s plošnou výmerou 24 m2, Symphoricarpos albus s plošnou výmerou 3 m2, Sambucus nigra s plošnou výmerou 36 m2 , Physocarpus opulifolius s plošnou výmerou 18 m2 a Forsythia x intermedia s plošnou výmerou 7,5 m2 rastúce na pozemku parc. č. 6290 v kat. úz. Severné mesto. Dôvodom výrubu je údržba plôch a zámer realizovať sadové úpravy na predmetnej ploche pred a za bytovým domom podľa PD Sadových úprav pre danú lokalitu.

Žiadosť doručená dňa: 04.10.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.