hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP3-2016/037799

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme prejednanie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 1 ks stromu druhu Javor cukrový/Acer saccharinum rastúceho na pozemku vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Staré Mesto, kat. úz. Letná.
Žiadateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova č. 79, 040 01 Košice.
Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 1 ks stromu druhu Javor cukrový/Acer saccarinu s obvodom kmeňa 227 cm, rastúceho na pozemku vo vlastníctve mesta Košice, parcela č. 2801/1, kat. úz. Letná, MČ Košice – Staré Mesto (Námestie Maratónu mieru) .
Dôvodom žiadosti o výrub uvedeného stromu je zasahovanie so vzdušných inžinierskych sietí, zníženie mechanickej stability (jednostranná koruna), čím tento strom predstavuje nebezpečenstvo ohrozenia majetku a života osôb prechádzajúcich v jeho okolí.

Žiadosť doručená dňa: 08.09.2016
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.