hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP3-2016/033253

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 9 ks stromov a krovitých porastov s plošnou výmerou 409,5 m2 rastúce v lokalite Južná tr., Oštepová, Košťová.

Žiadateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 9 ks stromov a to 1 ks Juglans sp. o výške 2,5 m, 1 ks Tilia cordata s obvodom kmeňa 57 cm, 6 ks stromov Picea abies s obvodom kmeňa 67 cm, 47 cm, 47 cm, 47 cm, 49 cm, 50 cm , 1 ks Robinia pseudoacacia s obvodom kmeňa 119 cm a krovitých porastov s plošnou výmerou 409,5 m2 rastúce na pozemkoch parc. č. 2968, 2971, 3074 v kat. úz. Južné mesto. Dôvodom výrubu je nevyhovujúci zdravotný stav drevín, znížená estetická hodnota a v neposlednom rade aj zdržiavanie sa neprispôsobivých občanov.

Žiadosť doručená dňa: 25.07.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.