hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP3-2016/012476

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 1 ks dreviny rastúcej na ulici Muškátová 34-36 v Košiciach

Žiadateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 1 ks dreviny druhu Tilia cordata s obvodom kmeňa 25 cm rastúcej na pozemku parc. č. 2948/1 v kat. úz. Terasa. Dôvodom výrubu je skutočnosť, že sa jedná o vzrastlého jedinca a typickým habitusom, ktorý sa nachádza v blízkosti chodníka. Vplyvom zlých poveternostných podmienok môže spôsobiť majetkovú a zdravotnú ujmu.

Žiadosť doručená dňa: 18.02.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.