hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP3-2016/009439

 

VEC: Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o prejednaní správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme prejednanie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub drevín rastúcich na parcele vo vlastníctve mesta Košice, Košice – Nad Jazerom, katastrálne územie Jazero.

Žiadateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova č. 79, 040 01 Košice.

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 1 ks dreviny druhu Picea mariana s obvodom kmeňa 18 cm, rastúcej na parc. č. 3838/63, kat. úz. Jazero; 1 ks dreviny druhu Pinus sylvestris s obvodom kmeňa 57 cm, rastúcej na parc. č. 3838/52, kat. úz. Jazero; 1 ks dreviny druhu Picea abies s obvodom kmeňa 96 cm a 1 ks dreviny druhu Picea pungens s obvodom kmeňa 91 cm, rastúce na parc. č. 3838/39, kat. úz. Jazero; 1 ks dreviny druhu Picea mariana s obvodom kmeňa 28 cm rastúcej na parc. č. 3838/108, kat. úz. Jazero; 2 ks drevín druhu Picea abies s obvodmi kmeňov 77 a 18 cm rastúce na parc. č. 3838/11, kat. úz. Jazero; 1 ks dreviny druhu Picea abies s obvodom kmeňa 35 cm rastúcej na parc. č. 3838/19, kat. úz. Jazero; 1 ks dreviny druhu Larix decidua s obvodom kmeňa 45 cm rastúcej na parc. č. 3838/18, kat. úz. Jazero; 1 ks dreviny druhu Larix decidua s obvodom kmeňa 27 cm rastúcej na parc. č. 3838/6, kat. úz. Jazero. Dôvodom výrubu je nízka vitalita drevín a zníženie estetického pôsobenia.

Žiadosť doručená dňa: 01.02.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.