hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP3-2015/41244

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme prejednanie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub drevín rastúcich na parcele vo vlastníctve mesta Košice, Košice - Barca, katastrálne územie Barca.

Žiadateľ: Materská škola Hečkova č. 13, Košice - Barca.

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 3 ks drevín druhu Slivka s obvodmi kmeňov 100, 57 a 83cm, rastúcich na pozemku parc. č. 35/1, kat. úz. Barca, vedené na LV č. 943. V odôvodnení o výrub predmetných drevín sa uvádza zlý zdravotný stav drevín, vysychanie, a riziko bezpečnosti detí pri pobyte v blízkosti predmetných drevín je vysoké.

Žiadosť doručená dňa: 15.10.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.