hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP3-2015/045350

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 334 ks stromov s obvodom kmeňa väčším ako 11 cm, 267 ks náletových drevín s obvodom kmeňa menším ako 11 cm a 63 ks krovitých porastov v kat. úz. Lorinčík

Žiadateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 334 ks stromov s obvodom kmeňa väčším ako 11 cm, 267 ks náletových drevín s obvodom kmeňa menším ako 11 cm a 63 ks krovitých porastov rastúce na pozemkoch parc. č. 3/6, 263/5, 264/1, 265/1, 299/18, 299/19, 299/20, 299/21, 299/22, 299/16 v kat. úz. Lorinčík. Dôvodom výrubu je „Prepojovacia komunikácia Pereš – Lorinčík“.

Žiadosť doručená dňa: 02.12.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.