hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

oU-KE-OSZP3/2015/035333

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme prejednanie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub drevín rastúcich na parcele vo vlastníctve mesta Košice, Košice - Sever, katastrálne územie Severné Mesto.

Žiadateľ: Materská škola Polianska č. 4, Košice.

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 2 ks drevín druhu: 1. Jaseň s obvodom kmeňa cca 110 cm, rastúceho na parc. č. 7263, kat. úz. Severné Mesto, vedené na LV č. 14118, a 2. Javor mliečny s obvodom kmeňa cca 120 cm, rastúceho na parc. č. 7263, kat. úz. Severné Mesto, vedené na LV č. 14118. V odôvodnení o výrub predmetných drevín sa uvádza zlý zdravotný stav drevín, dreviny sú napadnuté imelom, vysychajú a riziko bezpečnosti detí pri pobyte v blízkosti predmetných drevín je vysoké.

Žiadosť doručená dňa: 04.09.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.