hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP3-2015/013712

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub drevín a krovín rastúcich na pozemku parc. č. 32/1 v kat. úz. Letná

Žiadateľ: INVESTCONSUL Košice Slovakia spol. s.r.o.

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 4 ks drevín a 10 m2 krovín rastúcich na pozemku parc. č. 32/1 v kat. úz. Letná. Jedná sa o drevinu druhu Elaeagnus angustifolia s obvodom kmeňa 288 cm, Juglans regia s obvodom kmeňa 112 cm, Fraxinus ornus s obvodom kmeňa 238 cm, Picea Pungens s obvodom kmeňa 26 cm a krovitý porast druhu Taxus Baccata, ktoré rastú na pozemku vo vlastníctve Mesta Košice. Dôvodom výrubu vyššie uvedených drevín a krovín je výstavba novo realizovaného objektu podzemnej garáže „Podzemný garážový dom, vnútroblok Zimná – Jilemnického“.

Žiadosť doručená dňa: 10.03.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@ke.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.