domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KE-OSZP1-2019/052833

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Žiadosť o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 28 ods. 4 zákona k možnosti významného vplyvu projektu na územie sústavy chránených území – SKCHVÚ036 Chránené vtáčie územie Volovské vrchy.

 

Žiadateľ: Obec Smolník, zastúpená starostom, Smolník 1, 044 66 Smolník

Predmet žiadosti:  Vydanie odborného stanoviska k projektu „Výstavba a modernizácia ihrísk v obci Smolník pre športové využitie a trávenie voľného času“, ktorý rieši výstavbu ihriska na parcele č. 2029/2 v k.ú. Smolník.

Žiadosť doručená dňa: 04.10.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (denisa.horenska@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.