domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KE-OSZP1-2019/050833

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Žiadosť o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 28 ods. 4 zákona k možnosti významného vplyvu projektu na územie sústavy chránených území – SKCHVÚ036 Chránené vtáčie územie Volovské vrchy.

 

Žiadateľ: PD Klatov, a.s., Hlavná 53, 044 12 Nižný Klátov

Predmet žiadosti:  Vydanie odborného stanoviska k projektu „Turistická ubytovňa“, ktorý rieši modernizáciu existujúceho objektu vo Vyšnom Klátove – Predná Holica na parcele č. 446/1 v k.ú. Vyšný Klátov.

Žiadosť doručená dňa: 24.09.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (denisa.horenska@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.