domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KE-OSZP1-2019/033450

Vec
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Žiadosť o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 28 ods. 4 zákona k možnosti významného vplyvu projektu na územie sústavy chránených území.

Žiadateľ: Východoslovenská distribučná spoločnosť, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice v zastúpení spoločnosťou EL PRO KAN, s.r.o., M. R. Štefánika 212/181, 093 01 Vranov nad Topľou

Predmet žiadosti: Vydanie odborného stanoviska k projektu „Mníšek nad Hnilcom – úprava NN a DP z TS,3 Fut. ihrisko“

Žiadosť doručená dňa: 11.06.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (denisa.horenska@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.