domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KE-OSZP1-2019/032772

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: K projektu „Spišská Nová Ves, Hornád, rkm 131,280, SMB“ na území európskeho významu Stredný tok Hornádu (SKUEV0928)

Žiadateľ: Slovenský vodohospodársky podnik, Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie odborného stanoviska podľa § 28 ods. 4 zákona vo forme rozhodnutia k projektu „Spišská Nová Ves, Hornád, rkm 131,280, SMB“

Žiadosť doručená dňa: 04.06.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (zuzana.sabolova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.