hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP1-2018/040221

 

Vec
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Žiadateľ plánuje spracovať kalamitu v NPR Morské oko, PR Baba pod Vihorlatom PR Jedlinka v k.ú. Remetské Hámre.

Žiadateľ: Lesy SR, štátny podnik, Odštepný závod Sobrance, Kúpeľská 69, 073 01 Sobrance

Predmet žiadosti: Ide o udelenie výnimky zo zakázaných činností v zmysle § 16 ods. 1 písm. b) zákona na zasiahnutie do lesného porastu a poškodenie vegetačného a pôdneho krytu a v zmysle § 16 ods. 1 písm. f) zákona na rušenie pokoja a ticha za účelom spracovania vetrovej kalamity a kalamity spôsobenej suchom v NPR Morské oko, PR Baba pod Vihorlatom a PR Jedlinka v k.ú. Remetské Hámre.

Žiadosť doručená dňa: 07.09.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.opinarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.