domovská stránka
ikona Instagram Instagram | ikona Facebook Facebook | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP1-2018/040073

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Žiadosť o povolenie výnimky na spracovanie náhodnej ťažby a sprístupnenie lesných porastov nachádzajúcich sa na území s 5. stupňom ochrany v zmysle zákona v územnom obvode Lesnej správy Stará voda

Žiadateľ: Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39 Košice

Predmet žiadosti: Povolenie výnimiek a vydanie súhlasov podľa zákona

Žiadosť doručená dňa: 31.08.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.klucarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.