hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP1-2018/026240

 

Vec
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: pre povolenie výnimky podľa § 67 písm. h) zákona k zmene pozemku druhu „Trvalé trávny porast“ na pozemok druhu „Vinica“ v extraviláne mesta Kráľovský Chlmec

Žiadateľ: Ing. Ján Blaško, Ibrányiho 1243/21, 077 01 Kráľovský Chlmec

Predmet žiadosti: Zmena pozemku druhu „Trvalé trávny porast“ na parcele registra „E“ č. 3813 na pozemok druhu „Vinica“ na parcele registra „C“ č. 13779/94 v extraviláne mesta Kráľovský Chlmec. Predmetná lokalita je súčasťou Chráneného vtáčieho územia Medzibodrožie.

Žiadosť doručená dňa: 07.05.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (robert.jakab@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.