hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP1-2018/018524

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) upovedomujeme o nasledovnom začatom správnom konaní:

Žiadateľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1

Predmet žiadosti: vydanie rozhodnutia, ktorým sa rozhoduje o povolení výnimky zo zakázaných činností na vybraných lokalitách spadajúcich do 3. až 5. stupňa ochrany podľa zákona o OPaK v súvislosti s riešením výskumnej úlohy v rámci výskumu krasových fenoménov hypogénneho pôvodu.

Žiadosť doručená dňa: 15.03.2018

V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou na e-mailovú adresu záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.