hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP1-2016/22510

 

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na území NP Slovenský kras
Žiadateľ: Obec Silica, 049 52 Silica 43, IČO: 00328782
Predmet žiadosti:
Povolenie výnimky v zmysle:
- v § 14 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a) a § 13 ods. 1 písm. a) zákona na vjazd a státie s motorovým vozidlom,
- v § 14 ods. 1 písm. c) na pohyb mimo turistického chodníka,
- v § 14 ods. 1 písm. e) na organizovanie verejného športového podujatia - preteky v orientačnom behu s názvom „Pohár Slovenského krasu“ na území NP Slovenský kras (Silická a Plešivecká planina – 2. a 3. stupeň ochrany v zmysle zákona)

Vydanie súhlasu v zmysle:
- § 14 ods. 2 písm. a) v znení § 13 ods. 2 písm. l) a 13 ods. 2 písm. l) zákona na umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia za hranicami zastavaného územia obce (ekologické toaletné zariadenia a provizórne sprchy, predajné stánky, prenosné značiace zariadenia na kontrolných stanovištiach)
- § 13 ods. 2 písm. k) zákona na organizovanie športového podujatia
na území NP Slovenský kras a v jeho ochrannom pásme (Silická planina a Plešivská planiny2. a 3. stupeň ochrany v zmysle zákona).

Podujatia sa uskutočnia v dňoch 20.-24.07.2016. Prvé dve etapy plánuje žiadateľ organizovať na Silickej planine severne od obce Silica, tretiu a štvrtú etapu plánuje organizovať na Plešiveckej planine.
Žiadosť doručená dňa: 25.04.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.