hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2016/026245

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na organizovanie športového podujatia – medzinárodnej automobilovej súťaži 42. RALLY Košice. Plánované trasy prechádzajú cez ochranné pásmo PR Malé Brdo (3. st. ochrany),  chránené vtáčie územie SKCHVU025 Slanské vrchy a SKCHVU036 Volovské vrchy.

Žiadateľ: AUTO KLUB KOŠICE, Hroncova 3, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: Ide o povolenie výnimiek ustanovených v § 14 ods. 1 písm. e) zákona na organizovanie verejného športového podujatia – 42. ročníka automobilovej súťaže RALLY Košice, ktorá sa uskutoční v dňoch 10. – 11.09.2016, § 14 ods. 1 písm. d) zákona na vykonávanie športových aktivít za hranicami zastavaného územia obce, § 14 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a) na vjazd a státie s motorovým vozidlom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce na území ochranného pásma PR Malé Brdo (3. st. ochrany), v Chránenom vtáčom území SKCHVU025 Slanské vrchy a SKCHVU036 Volovské vrchy.

Žiadosť doručená dňa: 27.05.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.rothova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.