hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1/2016/021131

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) upovedomujeme o nasledovnom začatom správnom konaní:

Žiadateľ: CRH (Slovensko) a.s., Enviro / Turňa n/Bodvou, 906 38 Rohožník

Predmet žiadosti: žiadosť o odborné stanovisko k návrhu plánu výrubu podľa § 28; ods. 3 a 4 zákona 543/2002 zákona o OPaK. Spoločnosť CRH (Slovensko) a.s. na základe postupnej ťažby požaduje posúdiť výrub stromov v množstve čerešňa 4 ks, hrab obyčajný 127 ks, javor 67 ks, dub plstnatý, zimný 20 ks, jaseň štíhly 45 ks a krovité porasty drieň obyčajný Tr6 a Kr6 v plošnej výmere 350 m2, či navýšená činnosť má významný vplyv na predmetné územie NATURA v areáli lomu v DP Hosťovce. Výrub drevín je v súlade so zámerom sprístupniť priestor pre účely ťažby, ako aj plánovanej činnosti v DP Hosťovce. EIA bola spracovaná.


Žiadosť doručená dňa: 19.04.2016

V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.