hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2015/035237

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Projekt „Stavba I/67 Dobšinský kopec- zosuv.“

Žiadateľ: Slovenská správa ciest, IVSC Košice, Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: Povolenie výnimiek a súhlasov v území s 3. a 5. stupňom ochrany v zmysle zákona o OPaK, a to konkrétne:
A: pre územie s tretím stupňom ochrany v zmysle zákona o OPaK:

  1. Vydanie súhlasu podľa § 14 ods. 2 písm. a) v znení § 13 ods. 2 písm. l) na umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia, ako je predajný stánok, prístrešok, konštrukcia alebo zariadenie na slávnostnú výzdobu a osvetlenie budov, scénickej stavby pre film alebo televíziu za hranicami zastavaného územia obce,
  2. Vydanie súhlasu podľa § 14 ods. 2 písm. b) vchádzať alebo stáť s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy,
  3. Povolenie výnimky podľa § 14 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a) na vjazd a státie s motorovým vozidlom motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, snežným skútrom alebo záprahovým vozidlom, najmä vozom, kočom alebo saňami, na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty a miestnej komunikácie, parkoviska, čerpacej stanice, garáže, továrenského, staničného alebo letištného priestoru,
  4. Povolenie výnimky podľa § 14 ods. 1 písm. c) na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce.

B: pre územie s piatym stupňom ochrany v zmysle zákona o OPaK:

  1. Povolenie výnimky podľa § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a) na vjazd a státie s motorovým vozidlom motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, snežným skútrom alebo záprahovým vozidlom, najmä vozom, kočom alebo saňami, na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty a miestnej komunikácie, parkoviska, čerpacej stanice, garáže, továrenského, staničného alebo letištného priestoru,
  2. Povolenie výnimky podľa §16 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. c) na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce,
  3. Povolenie výnimky podľa § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 15 ods. 1 písm. c) na umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ako aj akýkoľvek iný reklamný alebo propagačný pútač, alebo tabuľu,
  4. Povolenie výnimky podľa § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 15 ods. 1 písm. e) na rozorávanie existujúcich trvalých trávnych porastov a rúbanie dreviny,
  5. Povolenie výnimky podľa § 16 ods. 1 písm. b) na zasahovanie do lesného porastu a poškodiť vegetačný a pôdny kryt, podľa § 16 ods. 1 písm. f) na rušenie pokoja a ticha, podľa § 16 ods. 1 písm. h) meniť stav mokrade alebo koryto vodného toku, najmä ich úpravou, zasypávaním, odvodňovaním, ťažbou tŕstia, rašeliny, bahna a riečneho materiálu okrem vykonávania týchto činností v koryte vodného toku jeho správcom v súlade s osobitným predpisom, § 16 ods. 1 písm. i) umiestnenie stavby.

Vydanie súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub drevín.

Žiadosť doručená dňa: 17.09.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.klucarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.