hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2015/032291

 

 

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Žiadateľ plánuje spracovať kalamitu v NPR Veľký Milič (JPRL č. 94A, 95, 96).

Žiadateľ: Lesy SR, štátny podnik, Odštepný závod Sobrance, Kúpeľská 69, 073 01 Sobrance

Predmet žiadosti: Ide o udelenie výnimky zo zákazových činností v zmysle § 16 ods. 1 písm. b) na zasiahnutie do lesného porastu a poškodenie vegetačného a pôdneho krytu, a v zmysle § 16 ods. 1 písm. f) na rušenie pokoja a ticha zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov za účelom spracovania kalamity v NPR Veľký Milič.

Žiadosť doručená dňa: 19.08.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.rothova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.