hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2015/030321

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: K projektu výstavby a rekonštrukcie protipožiarnych lesných ciest v k. ú. Veľký Folkmar.

Žiadateľ: Obecné Lesy Veľký Folkmar, s.r.o., Veľký Folkmar č. 334, 055 51

Predmet žiadosti: Ide o vydanie odborného stanoviska vo forme rozhodnutia k projektu rekonštrukcie protipožiarnych lesných ciest, ktoré slúžia ako prístup k vybudovaným objektom. V prípade realizácie projektu pôjde o rekonštrukciu už existujúcich protipožiarnych ciest nachádzajúcich sa na parcelách: C-KN 1097/1, 1099/0, 1122/0, 1100/0 v k. ú. Veľký Folkmar, lesná oblasť 28 A Volovské vrchy, LHC Margecany, LC Obecné lesy Veľký Folkmar, s.r.o.

Žiadosť doručená dňa: 29.07.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.rothova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.