hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2015/024238

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Žiadateľ plánuje usporiadať preteky v orientačnom behu „Pohár Slovenského krasu“ v termíne 25.08.- 3.09.2015. Prvé dve etapy podujatia sa plánujú organizovať pri obci Rudná, tretia a štvrtá etapa na Silickej planine v okolí chaty Rakaťa. Dňa 26.08.2015 je naplánovaný tréning pretekárov na Soroške.

Žiadateľ: Obec Rudná

Predmet žiadosti: Ide o povolenie výnimky podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona na organizovanie verejného športového podujatia, podľa § 14 ods. 1 písm. c) zákona na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce, podľa § 14 ods. 1 písm. f) zákona na použitie zariadenia spôsobujúceho hlukové efekty mimo uzavretých stavieb, podľa § 14 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a) zákona na vjazd a státie s motorovým vozidlom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty a miestnej komunikácie, parkoviska a o udelenie súhlasu podľa § 14 ods. 2 písm. a) v znení § 13 ods. 2 písm. l) zákona na umiestnenie krátkodobého predajného stánku za hranicami zastavaného územia obce na území NP Slovenský kras s 3. stupňom ochrany.

Žiadosť doručená dňa: 08.06.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.rothova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.