hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2015/023691

 

Na základe Vašej žiadosti Vás v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) upovedomujeme o nasledovnom začatom správnom konaní, ktoré v zmysle § 28 ods. 4 začal z vlastného podnetu Okresný úrad Košice, nakoľko podnet na jeho vydanie bol zistený počas konania o vyjadrenie podľa zákona o OPaK:

Žiadateľ: VSK a. s., Novoveská cesta 17, 053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta

Predmet žiadosti: vydanie odborného stanoviska k návrhu Plánu OPD k možnosti jeho významného vplyvu na územie sústavy chránených území v zmysle zákona o OPaK vo veci povolenia banskej činnosti v dobývacom priestore „Spišská Nová Ves I“

Žiadosť doručená dňa: z vlastného podnetu 12.06.2015

V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.