hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2015/020789

 

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Žiadateľ plánuje výskum zmien biodiverzity lesných ekosystémov v závislosti na ich hospodárskom využívaní v 3. stupni ochrany NP Slovenský kras po dobu 5 rokov.

Žiadateľ: Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta, Katedra fytologie, T. G. Masaryka 24, 96053 Zvolen. Menovite: doc. Ing. K. Ujházy, PhD., Ing. Mariana Ujházyová, PhD., Ing.František Máliš, PhD. a Ing. Lucia Hederová.

Predmet žiadosti: Ide o udelenie výnimiek zo zákazových činností v zmysle § 14 ods. 1 písm. c) zákona o OPaK na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce, v zmysle § 14 ods. 1 písm. a) v znení §13 ods. 1 písm. a) zákona o OPaK na vjazd a státie s motorovým vozidlom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce, v zmysle §14 ods. 1 písm. h) zákona o OPaK na zber rastlín vrátane ich plodov.

Žiadosť doručená dňa: 11.05.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (Lucia.Klucarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.