hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2015/018620

 

 

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub dreviny nachádzajúcej sa v blízkosti obytného domu na Denešovej ulici, pri vchode č. 67.

Žiadateľ: Mestská časť Košice- Sídlisko KVP, Tr. KVP č.1, 040 23 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub 1 ks dreviny breza bradavičnatá (Betula verrucosa) s obvodom kmeňa 111 cm, ktorá rastie na pozemku parc. č. 3389, k. ú. GRUNT. Predmetná drevina rastie na pozemku vo vlastníctve Mesta Košice, MČ Košice – Sídlisko KVP. Dôvodom výrubu je vychýlenie dreviny z osi rastu. Drevina rastie v tesnej blízkosti hlavného chodníka a prístupového chodníka vedúceho k obytnému domu, v blízkosti sa nachádza parkovisko. V prípade jej zlomenia alebo vyvrátenia by mohlo dôjsť k vzniku škody na majetku, alebo k ohrozeniu zdravia občanov.

Žiadosť doručená dňa: 20.04.2015

V súlade s § 82 ods. 3 a ods. 5 zákona žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.rothova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.