hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2015/011054

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Košice

 

OU-KE-OSZP1-2015/011054 - 1

Ing. Steinerová

19.02.2015

 

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie výnimky z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub náletových drevín v lokalite stavby Turniansky hrad, za účelom eliminácie nepriaznivého stavu a zachovania kultúrnej pamiatky pre nasledujúce generácie.

Žiadateľ: Obec Turňa nad Bodvou

Predmet žiadosti: Ide o povolenie výnimky ustanovenej v § 15 ods. 1 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v lokalite Turnianskeho hradu, ktorý je súčasťou Národnej prírodnej rezervácie Turniansky hradný vrch, kde platí 4. Stupeň ochrany v zmysle zákona.

Žiadosť doručená dňa: 12.02.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (steinerova.lucia@ke.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Ing. Jaroslav Jeremiaš
vedúci oddelenia