hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2014/020989

 

Na základe Vašej žiadosti Vás v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) upovedomujeme o nasledovnom začatom správnom konaní:

Žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo, Bývalý urbariát Hrabušice

Predmet žiadosti: žiadosť o povolenie výnimky na spracovanie kalamitnej hmoty v lesných porastoch s piatym stupňom ochrany zapísaných na LV 1310 v k. ú. Hrabušice, LHC Hrabušice, LC Urbariát Hrabušice a to dielce číslo:

461 a, 461 b, 470, 471, 481 l, 494, 495 a, 496, 503, 504, 509. Tieto lesné porasty sú súčasťou NPR Prielom Hornádu.

Žiadosť doručená dňa: 29.05.2014

V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.