hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2014/017193-1

 

Vec

Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie výnimky zo zákazov na území NP Slovenský raj a súčasne v SKUEV Slovenský raj a CHVÚ Slovenský raj, kde platí 3. - 5. stupeň ochrany.

Žiadateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

Predmet žiadosti:

Povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. c) a h) zákona o OPaK na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka za hranicami zastavaného územia obce, na zber rastlín a súhlas na výskum v zmysle § 56 zákona o OPaK na celom území NP Slovenský raj.

Žiadosť doručená dňa: 25.4.2014

V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou na e-mailovu adresu basistova.zlatica@ke.vs.sk záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.