domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

Nová web stránka

Vec
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Žiadosť o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 28 ods. 4 zákona k možnosti významného vplyvu projektu na územie sústavy chránených území – SKCHVÚ036 Chránené vtáčie územie Volovské vrchy.

Žiadateľ: Valbek s.r.o., Rozvojová 2, 040 11 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie odborného stanoviska k projektu „Odstránenie havarijného stavu cesty III/3244 Rudňany - Poráč“, ktorý rieši rekonštrukciu úseku cesty III/3244 a rekonštrukciu oporného múru, nachádzajúcich sa na parcele KN-C č. 2195/2 (KN-E č. 3491/26) v k.ú. Rudňany. Stavba sa bude ďalej realizovať aj na priľahlých parcelách KN-C č. 1570 a 1572 (KN-E č. 2251/14, 2251/117) v k.ú. Rudňany.

Žiadosť doručená dňa: 06.12.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (denisa.horenska@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.