hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2015/9969

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub drevín rastúcich na parcele vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Sever, katastrálne územie Severné Mesto.

Žiadateľ: Špeciálna základná škola, Odborárska č. 2, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 4 ks drevín druhu Quercus sp. s obvodom kmeňa 1 – 200 cm, 2 – 197 cm, 3 – 177 cm, 4 – 138 cm, 3 ks drevín druhu Betula pendula s obvodom kmeňa 1 – 120 cm, 2 – 78 cm, 3 – 129 cm a 1 ks dreviny druhu Tilia cordata s obvodom kmeňa 81 cm, rastúce na pozemku parc. č. 4428, kat. úz. Severné Mesto na ul. Odborárska č. 2 v Košiciach. Dôvodom žiadosti na výrubu drevín je zdravotný stav drevín, možné riziko ohrozenia života a zdravia osôb alebo spôsobenie škody na majetku v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok.

Žiadosť doručená dňa: 06.02.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.