hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2015/8168

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub drevín rastúcich na parcele vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Sídlisko KVP, katastrálne územie Grunt.

Žiadateľ: MČ Košice – Sídlisko KVP, 040 23 Košice.

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 7 ks drevín druhu: 1ks tuja (Thuja), 2 ks borievka /dva kmene, ( Juniperus), 1 ks smrek (Pices) a kríky: 2 ks orgován (Syringa) , 1 ks tavoľník (Spirea) rastúce na pozemku parc. č. 3755/630, kat. úz. Grunt na ul. Titogradská č. 18 v Košiciach. Dôvodom výrubu drevín je prehustenosť výsadby na malej ploche a negatívne pôsobenie drevín na okolitú výsadbu.

Žiadosť doručená dňa: 27.02.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.