hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2015/8167

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub dreviny rastúcej na parcele vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Sídlisko KVP, katastrálne územie Grunt.

Žiadateľ: MČ Košice – Sídlisko KVP, 040 23 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 1 ks dreviny druhu Smrek červený (Salix decidua) s obvodom kmeňa 96 cm rastúceho na pozemku parc. č. 3270, kat. úz. Grunt na ul. Bauerova č. 21 v Košiciach. Dôvodom výrubu dreviny je nevhodná výsadba v blízkosti bytového domu, negatívne pôsobenie tejto dreviny na okolitú drevinu (svojou korunou deformuje ďalšiu drevinu).

Žiadosť doručená dňa: 27.02.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.