hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2015/22705

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub drevín rastúcich na parcele vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce, katastrálne územie Nové Ťahanovce.

Žiadateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova č. 79, 040 01 Košice.

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 2 ks drevín druhu Smrek pichľavý (Picea pungens) s obvodom kmeňa 39 a 22 cm rastúcich na parc. č. 3574/1, kat. úz. Nové Ťahanovce, 5 ks drevín druhu Tuja (Thuja sp.) s obvodmi kmeňov (1 -štvorkmeň: 25, 25, 25 a 25 cm, 2 - 42 cm, 3 – 11 cm, 4 – 28 cm, 5 – 32 cm rastúcich na parc. č. 3533, kat. úz. Nové Ťahanovce, 1 ks dreviny druhu Cypruštek (Chamaecyparis sp.) s obvodom kmeňa 38 cm rastúcej na pozemku parc. č. 3555/1, kat. úz. Nové Ťahanovce a listnaté kry druhu Forsythia sp., Syringa vulgaris, Juniperus sp. v celkovej výmere 5 m2, rastúce na pozemku parc. č. 3555/1, kat. úz. Nové Ťahanovce v Košiciach. Všetky vyššie uvedené dreviny rastú na pozemkoch verejnej zelene mesta Košice. Dôvodom žiadosti na výrub je zámer realizácie sadovej úpravy (revitalizácie zelene) v predmetnej lokalite (pri novovybudovanom chodníku a medziblokovom priestore ul. Juhoslovanská a Varšavská v Košiciach) zo strany MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce. Dreviny uvedené v žiadosti sú z časti poškodené, nevhodne vysadené a z kompozičného a estetického hľadiska nevyhovujúce.

Žiadosť doručená dňa: 27.05.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.