hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2015/039166

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 14 ks drevín a 168 m2 krovitých porastov v areáli električkového depa DPMK.

Žiadateľ: SUDOP Košice, a.s., Žriedlová 1, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 14 ks drevín druhu javor s obvodom kmeňa 185 cm, 185 cm, 230 cm, 220 cm a 105 cm, jabloň s obvodom kmeňa 140 cm, 60 cm, 48 cm, 65 cm a 28 cm, jarabina s obvodom kmeňa 50 cm, a orech s obvodom kmeňa 25 cm, 25 cm, a 28 cm a krovité porasty druhu Ostružina, Baza a Orgován s celkovou výmerou 168 m2 rastúce na pozemkoch parc. č. 1400/71, 1400/74, 1400/73, 1400/55, 1400/82, 1400/88, 1400/64 v kat. úz. Terasa. Dôvodom výrubu je modernizácia električkového depa DPMK.

Žiadosť doručená dňa: 15.10.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.