hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2015/034705


V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Projekt pozemkových úprav (ďalej len „PPÚ“) Čeľovce

Žiadateľ: Obec Čeľovce, 076 17 Čeľovce

Predmet žiadosti: Ide o vydanie odborného stanoviska vo forme rozhodnutia k PPÚ Čeľovce – Projekt poľných ciest, v zmysle § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Projektová dokumentácia rieši návrh povrchovej úpravy jednopruhových poľných ciest v katastri obce Čeľovce z dôvodu účelnej prepravy poľnohospodárskych výrobkov a produktov. Cieľom pozemkových úprav je úprava existujúcej a návrh novej cestnej siete za účelom sprístupnenia každého pozemku, zefektívnenia a skvalitnenia poľnohospodárskej činnosti.

Žiadosť doručená dňa: 09.09.2015

V súlade s § 82 ods. 3 a ods. 7 zákona žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (monika.brdarska@ke.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.