hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2015/034021

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 2 ks drevín rastúcich v areáli ZŠ Krosnianska 4.


Žiadateľ: ZŠ, Krosnianska 4

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 2 ks drevín druhu javor s obvodom kmeňa 92 cm a vŕba s obvodom kmeňa 216 cm, ktorá rastie na pozemku parc. č. 2969 v kat. úz. Furča. Dôvodom výrubu je skutočnosť, že jedna z drevín je poškodená a nachádza v časti školského dvora, kde ohrozuje bezpečnosť detí, hrozí jej zlomenie. Druhá drevina rastie v tesnej blízkosti budovy a je značne naklonená, hrozí poškodenie budovy koreňovým systémom dreviny.

Žiadosť doručená dňa: 20.08.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@ke.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.