hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2015/013004

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Košice

 

OU-KE-OSZP1-2015/013004-1

Ing. Brdárska / 055-6001 252

06.03.2015

 

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Vydanie súhlasu v zmysle § 6 ods. 4 zákona na zmenu stavu mokrade skosením vysokej trávy, burín a tŕstia.

Žiadateľ: Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov

Predmet žiadosti: Žiadateľ plánuje kosenie vysokej trávy, burín a tŕstia na parcele č. 58, k. ú. Milhostov.

Žiadosť doručená dňa: 05.03.2015

V súlade s § 82 ods. 3 a ods. 7 zákona žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (monika.brdarska@ke.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.