hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2015/011553

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub drevín rastúcich na parcele vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Sever, katastrálne územie Severné Mesto.

Žiadateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova č. 79, 040 01 Košice.

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 5 ks drevín druhu Smrek pichľavý (Picea pungens) s obvodmi kmeňa: 1 – 80 cm, 2 – 78 cm, 3 – 74 cm, 4 – 73 cm, 5 – 102 cm, rastúce na pozemku parc. č. 8241/1, kat. úz. Severné Mesto na ul. Lomnická č.9 v Košiciach. Dôvodom žiadosti na výrub drevín je prehustená výsadba v blízkosti obytného domu spôsobujúca zatienenie, ako aj možnosť vyvrátenie týchto drevín vplyvom nepriaznivých poveternostných podmienok a tým spôsobenie škôd na majetku.

Žiadosť doručená dňa: 16.02.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.