hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2015/011550

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub drevín rastúcich na parcele vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Nad jazerom, katastrálne územie Jazero.

Žiadateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova č. 79, 040 01 Košice.

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 1 ks dreviny druhu Jabloň (Malus sp.) s obvodom kmeňa 63 cm rastúcej na parc. č. 4159/50, kat. úz. Jazero na Irkutskej č. 5, 1 ks dreviny druhu Orech čierny (Juglans nigra) s obvodom kmeňa 102 cm rastúcej na parc. č. 4431/1, kat. úz. Jazero na Čingovskej č. 11 a 2 ks dreviny druhu Breza previsnutá (Betula pendula) s obvodom kmeňov 110 a 96 cm rastúce na pozemku parc. č. 4431/2, kat. úz. Jazero na ul. Čingovská č. 11 v Košiciach. Dôvodom žiadosti na výrub je nevhodná výsadba vzrástlych drevín s bohatým habitusom spôsobujúcim zatienenie bytov. Drevina druhu Junglans nigra je vysadená na nevhodnom stanovišti a vplyvom nepriaznivých poveternostných podmienok môže spôsobiť škody na majetku.

Žiadosť doručená dňa: 13.02.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.