hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2015/010838

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub krovín rastúcich na Hlavnej ul.  – za zadným vstupom do Štátneho divadla.

 

Žiadateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

 

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa  § 47 ods. 3  zákona o OPaK na výrub 8,7 m2 krovín druhu Juniperus communis a 6,3 m2 Cotoneaster salicifolius Repens rastúcich na pozemku parc. č. 2626/3 v kat. úz. Stredné mesto. Predmetné kroviny rastú na pozemku  vo vlastníctve Mesta Košice v MČ Košice – Staré mesto. Výrub sa navrhuje z dôvodu nízkej kvality drevín a nedostatočného estetického efektu, ktorý k verejnému priestoru daného významu bezpodmienečne patrí.

 

Žiadosť doručená dňa: 11.02.2015

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@ke.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.