hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2015/010816

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub drevín rastúcich na ul. 

Uherova 1, Ružínska 15, Rožňavská 9, Výstavby 4-6.

 

Žiadateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

 

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa  § 47 ods. 3  zákona o OPaK na výrub 1 ks dreviny druhu Hruška s obvodom kmeňa 63 cm, 1 ks dreviny druhu Slivka s obvodom kmeňa 61 cm, ktoré rastú na pozemku parc.č. 935/1, v kat. úz. Terasa, na výrub 1 ks dreviny druhu Borovica sosna s obvodom kmeňa 72 cm, ktorá rastie na pozemku parc.č. 540/1 v kat. úz. Terasa, na výrub 3 ks drevín druhu Smrek obyčajný s obvodmi kmeňov 72, 54 a 50 cm, ktoré rastú na pozemku parc. č. 1381/1 v kat. úz. Terasa a výrub 1 ks dreviny druhu Slivka s obvodom kmeňa 54 cm, ktorá rastie  na pozemku parc. č. 228 v kat. úz. Terasa. Predmetné dreviny rastú na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Košice v MČ Košice – Západ. Dôvodom výrubu predmetných drevín je tesná blízkosť pouličného osvetlenia resp. steny budovy, poškodzovanie chodníka koreňovým systémom, zabraňovanie prieniku denného svetla do bytov  a vysoká vlhkosť, opadanie plodov, čím hrozí občanom úraz pošmyknutím.

 

Žiadosť doručená dňa: 04.02.2015

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@ke.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.