hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2015/007688

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub dreviny rastúcej na parcele vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Sever, katastrálne územie Severné Mesto.

Žiadateľ: ZŠ Tomášikova č. 31, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na orez 1 ks dreviny druhu Salix alba s obvodom kmeňa 408 cm, 5 ks drevín druhu Picea pungens (dvojkmeň, 1 – 71 cm, 2 - 50 cm), 3 – 117 cm, 4 – 36 cm, 5 – 67 cm , 1 ks dreviny druhu Larix decidua s obvodom kmeňa 74 cm, 1 ks dreviny druhu Betula verrucosa s obvodom kmeňa 100 cm, rastúcich na pozemku parc. č. 2988, kat. úz. Severné Mesto na ul. Tomášikova č. 31 v Košiciach. Dôvodom výrubu drevín je nevhodná výsadba v blízkosti budovy školy a možné hroziace poškodenia budovy školy ako aj tienenie ktoré spôsobujú tieto dreviny. 

Žiadosť doručená dňa: 23.01.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.