hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2015/004685

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Košice

 

OU-KE-OSZP1-2015/004685-1

Ing. Brdárska / 055-6001 252

07.01.2015

 

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Žiadateľ plánuje vykonať náhodnú ťažbu tak, aby nedošlo k šíreniu, vývinu a premnoženiu škodcov v Národnej prírodnej rezervácii (ďalej len „NPR“) Stratená.

Žiadateľ: Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o., Turecká 54, 049 25 Dobšiná

Predmet žiadosti: Ide o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v § 16 ods. 1 písm. b) a f) zákona o OPaK na zasahovanie do lesného porastu, poškodzovanie vegetačného a pôdneho krytu a na rušenie pokoja a ticha za účelom spracovania náhodnej kôrovcovej a vetrovej kalamity v JPRL 212A01, 212B00, 213A01, 213B00, 223 01, 225A01, 226A01, 226B00, 272, 273, 276, 277 01, 285, 278, 279, 280, 281, 282A00, 283, 284, 287, 300, 303, 277, 228A01, 228B00, 229A01, 229B00, 230A01, 230B00, 270A01, 270B00, 271 01, ktoré sa nachádzajú v NPR Stratená, na území s platným piatym stupňom ochrany v zmysle zákona o OPaK.

Žiadosť doručená dňa: 05.01.2015

V súlade s § 82 ods. 3 a ods. 7 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (monika.brdarska@ke.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Ing. Jaroslav Jeremiaš
vedúci oddelenia